Lekárska fakulta UK


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Lekárska fakulta Univerzity Komenského je základňou vedeckovýskumnej práce, čím umožňuje sprostredkovať svojim študentom aj poznatky, ktorých pôvod je na pôde ich alma mater. Poslaním lekárskej fakulty v oblasti liečebno-preventívnej je reprezentovať aplikáciu získaných teoretických a praktických poznatkov v každodennej medicínskej praxi, ktorá by mala výrazne presahovať obvyklý národný a v niektorých oblastiach tiež európsky priemer.


Kontakt:

Lekárska fakulta UK
Špitálska 24
813 72 Bratislava

tel.: +421 59542392
email: peter.valkovic@fmed.uniba.sk
web: Lekárska fakulta UK