Jesseniova lekárska fakulta UK


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Základný a aplikovaný výskumu na JLF UK sa koncentruje do štyroch oblastí lekárskych vied – neurovedy, molekulová biológia, onkológia a respirológia. Výskum v tejto oblasti sústreďuje podstatnú časť ľudských a ekonomických kapacít fakulty a zásadne prispieva k tvorbe výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a k zvyšovaniu kvalifikovanosti zamestnancov. Fakulta sa zameriava na podporu multidisciplinárneho výskumu, vytváranie nových výskumných pracovísk, akreditáciu novovznikajúcich laboratórií v súlade so zásadami dobrej laboratórnej praxe (GLP) a tvorbou a propagáciou kvalitných vedeckých a odborných prác.


Kontakt:

Jesseniova lekárska fakulta UK
Malá Hora 4A
036 01 Martin

tel.: +421 432633309
email: buchova@jfmed.uniba.sk
web: Jesseniova lekárska fakulta UK

Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii (CEVYPET)

Centrum experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR)

Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum (CEPV)