Prírodovedecká fakulta UK


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Prírodovedecká fakulta patrí medzi najvýznamnejšie a dominujúce vedeckovýskumné inštitúcie na Slovensku. Je jedinou komplexne vybudovanou výskumnou fakultou svojho druhu na Slovensku. Jej vedeckovýskumnú činnosť charakterizuje veľká rôznorodosť vedných odborov, zameraní a disciplín v rámci biologických, chemických, environmentálnych, geografických a geologických vied. Silnou stránkou vedy a výskumu na fakulte je jeho excelentnosť, komplexnosť a interdisciplinárnosť. Prirodzenou súčasťou vedy a výskumu je aj expertná činnosť zameraná najmä na bezprostredné potreby spoločnosti. Výskum založený na vynikajúcich vedeckých tradíciách sa v súčasnosti orientuje najmä na oblasti moderných biotechnológií, molekulárnej genetiky, environmentálnej medicíny, nových liečiv, zelenej chémie, nanoštruktúr, geohazardov a georizík, zlepšenia životného prostredia a ochrane kultúrneho dedičstva.


Kontakt:

Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina
842 15 Bratislava

tel.: +421 260296111
email: sekrdek@fns.uniba.sk
web: Prírodovedecká fakulta UK

Centrum excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života

Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie