Fakulta športu UNIPO


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Jedinečný profil Fakulty športu, ktorá je druhým pracoviskom s týmto zameraním na Slovensku, predurčuje riešenie výskumných problémov z oblasti vied o športe.Výskumné aktivity tvorivých pracovníkov fakulty, riešenie vedeckovýskumných zámerov, transfer poznatkov, skúseností a spolupráca s výskumnými inštitúciami doma i v zahraničí sa realizuje v Diagnostickom centre PU, ktoré je špecializovaným pracoviskom fakulty. Zámerom projektových aktivít fakulty je výskum v oblasti diagnostiky pohybovej výkonnosti a úrovne funkčnej zdatnosti, kinematická a dynamická analýzapohybu človeka, vyšetrenie pohybového systému a hodnotenie držania tela. Na základe požiadaviek praxe je orientovaný naprevenciu a znižovanie dopadu civilizačných chorôb, tvorbupohybových programov, výživu, manažment životného štýlu a kvality života súčasnej populácie. Diagnostické centrum disponuje technickým, prístrojovým a laboratórnym vybavením na medzinárodnej úrovni.


Kontakt:

Fakulta športu UNIPO
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov

tel.: +421 517563185
email: fsport@unipo.sk
web: Fakulta športu UNIPO