Fakulta zdravotníckych odborov UNIPO


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

FZO PU v Prešove umožňuje študovať v piatich akreditovaných odboroch: ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, dentálna hygiena, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.) v dennej forme a dentálna hygiena, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.) v externej forme. V študijnom odbore ošetrovateľstvo a fyzioterapia má právo udeľovať titul „magister“ v dennej a v externej forme. Od akademického roka 2010/2011 boli fakulte priznané práva na vykonanie rigoróznych skúšok v študijnom odbore ošetrovateľstvo a fyzioterapia a od akademického roka 2011/2012 poskytujeme špecializačné štúdium v špecializačných odboroch ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva a anestéziológia a intenzívna starostlivosť. Po vyjadrení Akreditačnej komisie, MŠVVaŠ SR priznalo fakulte udeľovať akademický titul doktor/philosophiae doctor (v skratke PhD.) absolventom študijného programu ošetrovateľstvo v dennej a v externej forme. 

Vo vedecko - odbornej činnosti sa tvoriví pracovníci  fakulty v prevažnej miere zameriavajú na aplikovaný výskum a na riešenie projektov v rámci agentúr KEGA, VEGA a APVV. Oblasť zamerania je prevažne orientovaná na riešenie problematiky primárnej prevencie, výchovy k zdraviu, kvality života, edukačnú činnosť a multiodborové prepojenie. Vysokoškolskí učitelia pracujú na príprave nových vysokoškolských učebných textov, vysokoškolských učebníc a monografií, rozvíja sa publikačná činnosť v odborných domácich i zahraničných časopisoch.


Kontakt:

Fakulta zdravotníckych odborov UNIPO
Partizánska 1
080 01 Prešov

tel.: +421 517562401
email: beata.stajanova@unipo.sk
web: Fakulta zdravotníckych odborov UNIPO