Filozofická fakulta UNIPO


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Filozofická fakulta zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov v rôznych kombináciách, ako aj v študijných programoch neučiteľského štúdia zameraných na humanitné disciplíny vo všetkých troch stupňoch. Vedecký výskum na fakulte vychádza z novovytvorenej infraštruktúry, zriadenej v rámci Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti, ktoré sa orientuje na lingvokulturológiu. Výskumnou prioritou je aj oblasť kultúrneho dedičstva, zhromažďovanie, evidovanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva na interdisciplinárnej úrovni. Ďalšími významnými oblasťami sú oblasť etiky (najmä aplikovanej  a profesijnej etiky) v medzinárodných i národných súvislostiach a tiež oblasť border studies.


Kontakt:

Filozofická fakulta UNIPO
Ul. 17. novembra 1 
080 01 Prešov

tel.: +421 517570821
email: philfac@unipo.sk
web: Filozofická fakulta UNIPO

Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti