Fakulta humanitných a prírodných vied UNIPO


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Vedecký výskum na FHPV PU sa realizuje v oblastiach výchovy a vzdelávania (pedagogika, andragogika), spoločenských a behaviorálnych vied (psychológia), vied o neživej prírode (fyzika, matematika, technika, geografia), vied o živej prírode (biológia), ekologických a environmentálnych vied (všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií). Integračný prvok medzi biologickými a ekologickými vedami v nedávnej minulosti vyústil do vzniku spoločného Centra excelentnosti ekológie živočíchov a človeka. Tieto tendencie sa prejavili medzi fyzikou, technikou a matematikou, kde vzniklo fyzikálne laboratórium VERSALAB.


Kontakt:

Fakulta humanitných a prírodných vied UNIPO
Ul. 17. novembra 1
081 16 Prešov

tel.: +421 517570600
email: fhpvpu@unipo.sk
web: Fakulta humanitných a prírodných vied UNIPO