Prešovská univerzita v Prešove


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Prešovská univerzita (PU) v Prešove má svoje nezastupiteľné miesto v systéme vysokých škôl v rámci Slovenskej republiky v oblasti rozvoja ľudského poznania a vzdelanostno-kreatívnej spoločnosti. PU sa v priebehu svojej existencie vypracovala na modernú a dynamickú univerzitu s pedagogicko-výskumnými pracoviskami, ktorá je vybavená modernými informačno-komunikačnými systémami.  Pedagogicko-výskumným zameraním sa univerzita orientuje na oblasť spoločenských vied, prírodných vied, teologických vied, telovýchovy a športu, manažmentu, umenia a zdravotníctva. Prešovská univerzita je členom viacerých medzinárodných zoskúpení a kozorcií ako napríklad: EUA - European University Association, DRC - Danube Rectors’ Conference), EMUNI – Euro-Mediterranean University, EAEC - European Association for Erasmus Coordinators a Alliance of Central-Eastern European Universities. PU má silné zázemie v oblasti realizovaného výskumu, veľký potenciál v podobe uznávaných pracovníkov riešenia medzinárodných výskumných projektov aplikovaného výskumu, bohaté skúsenosti s realizáciou projektov v rámci štátnych programov výskumu a vývoja, ako aj štrukturálnych fondov EÚ.  PU je významným mestotvorným a regiónotvorným činiteľom a tiež aktérom lokálneho a regionálneho rozvoja, intenzívne spolupracuje s Prešovským samosprávnym krajom na rozličných projektoch a na pôde Inovačného partnerského centra a Energetického klastra. V neposlednom rade veľkým prínosom je spolupraca s mestom Prešov.


Kontakt:

Prešovská univerzita v Prešove
Ul.17. novembra 15
080 01 Prešov

tel.: +421 517563101
email: maria.zelinkova@unipo.sk
web: Prešovská univerzita v Prešove

Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka Prešovskej univerzity v Prešove

Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity v Prešove

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií

Centrum pre komercializáciu výstupov výskumu a manažment duševného vlastníctva Prešovskej univerzity (CKVV PU)