Stavebná fakulta ZU


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Teoretické problémy plánovania, projektovania, výstavby, rehabilitácií a rekonštrukcií  dopravnej infraštruktúry vrátane environmentálnych dopadov dopravy a jej bezpečnosti,  experimentálne analýzy a teoretické problémy diagnostikovania inžinierskych konštrukcií, dopravných a pozemných stavieb a historických a architektonických pamiatok, experimentálne analýzy stavebných materiálov, teoretické problémy hodnotenia a stanovenia zvyškovej životnosti objektov dopravných a pozemných stavieb, rozvoj metód experimentálnej a numerickej analýzy, matematického modelovania a dynamických simulácií z hľadiska teórie a tvorby inžinierskych konštrukcií, dopravných a pozemných stavieb, rozhodovacie procesy,  stratégia rehabilitácií inžinierskych, dopravných a pozemných stavieb, údržbové a optimalizačné metódy pri správe jednotlivých častí dopravnej cesty, energeticky úsporné, environmentálne vhodné a stavebno-fyzikálne (tepelná technika, akustika, aerodynamika, hydrodynamika) správne navrhovanie stavieb s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti, geoinformačné systémy pri navrhovaní a rekonštrukciách dopravnej cesty, dopravné analýzy, štruktúra a architektúra inteligentných dopravných systémov.


Kontakt:

Stavebná fakulta ZU
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel.: +421 415135512
email: dekan@fstav.uniza.sk
web: Stavebná fakulta ZU