Strojnícka fakulta ZU


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Konštrukcia strojov a zariadení, vrátane dopravných prostriedkov, mobilných pracovných strojov, zdvíhacích, manipulačných, energetických zariadení na báze špičkových moderných metód konštruovania s využitím virtuálnych systémov CA technológií a simultánneho inžinierstva pri výrobe prototypov s cieľom dosiahnuť vysokú kvalitu a optimálnosť parametrov konštruovaných strojov, výskum nových konštrukčných materiálov ako sú napr. nanomateriály, ľahké zliatiny, biomateriály, predikcia únavovej životnosti, gigacyklová, multiaxiálna a kontaktná únava, zvyšovanie úžitkových vlastností konštrukčných materiálov určených pre aplikácie v automobilovom priemysle, pokrokové výrobné technológie, teoretický a aplikovaný výskum, rozvoj moderných metód a postupov pre  hodnotenie technologických a úžitkových vlastností strojov a zariadení, prevádzka a obnova strojných zariadení, dopravných  prostriedkov, zdokonaľovanie systémov prevádzky a obnovy zariadení s použitím RCM metód sledovania technického stavu vrátane bezpečnosti systémov v prepojení na ekologické kritériá kvality strojov, alternatívne zdroje energie, biomasa a vykurovanie, CA systémy a technológie, počítačom integrovaná výroba, virtuálny vývoj výrobkov, pružné výrobné systémy a automatizácia, NC programovanie obrábacích strojov a priemyselných robotov, priemyslové inžinierstvo, projektovanie výrobných systémov, rozhodovacie procesy, marketing, modelovanie a simulácia, riadenie akosti výrobkov pri rešpektovaní špecifík človeka, prírody a ekonomiky.


Kontakt:

Strojnícka fakulta ZU
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel.: +421 415132501
email: dsjf@fstroj.uniza.sk
web: Strojnícka fakulta ZU

Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách

Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov