Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ZU


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Riešenie problémov dopravnej a spojovej politiky a identifikovania spoločensky optimálnej úrovne dopravných a spojových systémov, efektívnosti a kvality v doprave a spojoch, tvorby systémov hromadnej dopravy a hodnotenia hromadnej cestnej a mestskej osobnej dopravy, interakcie dopytu a ponuky v doprave, pošte, telekomunikáciách, informačných sieťach vo väzbe na trhovú štruktúru a štruktúru hospodárstva, diagnostikovania podnikateľského prostredia v doprave a spojoch, rozpracovania vhodných metód diagnostikovania v dopravných a spojových podnikoch a stanovovania účinných terapií v týchto podnikoch, sledovania a predikcie nákladov v doprave a spojoch vzhľadom na technológiu, výpočet externých účinkov dopravy a ich internalizáciu, komponentov štruktúry pracovnej motivácie v sieťach, konkurencieschopného a udržateľného rastu v dopravnej sústave pri zachovaní prijateľnej mobility s uplatňovaním intermodality, zjednotenia medzinárodnej prepravy na styku dvoch prepravných režimov, hodnotenia efektívnosti investícií v doprave, referenčného geodetického systému v letectve, závislosti plavebných vlastností a tvaru trupu lodí, extremálnych problémov intuitívnej geometrie, metodiky identifikácie a analýzy nákladov v logistickom reťazci, poľsko-slovensko-českej cezhraničnej spolupráce a riadenie kvality v službách.


Kontakt:

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ZU
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel.: +421 415133011
email: dekan@fpedas.uniza.sk
web: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ZU