Elektrotechnická fakulta ZU


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Telekomunikačné a  informačné techniky a technológie, technológie pevných,  mobilných,  satelitných a fotonických komunikačných sietí, širokopásmové komunikačné siete, ich dimenzovanie, optimalizácia, telekomunikačné služby, multimédiá, analýza a spracovanie obrazu a zvuku, spoľahlivý a bezpečný prenos a spracovanie informácií pri riadení kritických procesov, informačné systémy pre všetky druhy riadených systémov, zabezpečovacie systémy pre všetky druhy dopráv, inteligentné dopravné systémy, metódy riadenia elektrických pohonov, dynamika a energetika elektrickej trakcie, elektroenergetika, výkonové elektronické systémy, mechatronika, teória a návrhy elektrických strojov, manažment kvality a spoľahlivosti v elektrotechnickom priemysle, programovateľné logické polia, automatizácia merania, kontroly a skúšok, diagnostické metódy a systémy pre elektrické stroje a zariadenia, metódy a prostriedky nedeštruktívnej kontroly materiálov, meracie a simulačné metódy v biomedicínskom inžinierstve, elektromagnetická kompatibilita, akustické a optické vyšetrovanie fyzikálnych vlastností kondenzovaných látok, vyšetrovanie interakcie akustických vĺn a svetla s akustickými a magnetickými poľami, fyzikálne aspekty a praktické využitie interferencie módov v optických vláknach, fenomenológia narušenia elektroslabej symetrie a štúdium kvark-gluónovej plazmy, vlastnosti materiálov a systémov pre aplikácie v solárnej energetike.


Kontakt:

Elektrotechnická fakulta ZU
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel.: +421 415132051
email: dekan@fel.uniza.sk
web: Elektrotechnická fakulta ZU

Dobudovanie Centra experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR II)