Žilinská univerzita v Žiline


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Doprava (cestná, železničná, vodná, letecká), dopravné a poštové služby, dopravné cesty, dopravné a pozemné staviteľstvo, elektrotechnika, telekomunikácie, informatika, informačné a komunikačné technológie, manažment a marketing, strojárstvo, stavebníctvo, krízový a bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, požiarna ochrana, súdne inžinierstvo, aplikovaná matematika, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, knižnično-informačná veda, sociálna pedagogika, vysokohorská biológia.


Kontakt:

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel.: +421 41/513 5101
email: rektor@uniza.sk
web: Žilinská univerzita v Žiline

CEVOSKD - Pamäť Slovenska - národné centrum excelentnosti výskumu ochrany a sprístupnenia kultúrneho a vedeckého dedičstva

CEIDS - Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy

CEIVZS - Centrum excelentnosti informačných vied a znalostných systémov

CEVESMK - Centrum excelentnosti výkonných elektronických systémov a mateirálov pre ich komponenty

CEDS - Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo

CELD - Centrum excelencie pre leteckú dopravu

CETRA - Ústav dopravy

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

Zaict - Klaster informačných a komunikačných technológií

VYCEN – výskumné a vzdelávacie centrum mladých vedeckých pracovníkov

IPA Slovakia, s.r.o.

CEIT, a.s.

CEIT SK, s.r.o. - Stredoeurópsky technologický inštitút

Vedecko-technologický park Žilina

Slovenské centrum produktivity

Ústav konkurencieschopnosti a inovácií

Oddelenie pre vedu a výskum, Rektorát Žilinskej univerzity v Žiline