Fakulta architektúry STU


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Výskum na Fakulte architektúry sa člení na základný a aplikovaný výskum v oblasti architektúry, urbanizmu, dizajnu, krajinnej a záhradnej architektúry a obnovy architektonického dedičstva. Jeho cieľom je realizovať excelentný výskum a vývoj zameraný najmä na:

- experimentálne „body conscious“ navrhovanie predmetov,

- univerzálne navrhovanie, výskum a experimentálnu tvorbu v oblasti navrhovania nediskriminačného prostredia,

- experimentálny výskum v oblasti navrhovania ekologickej a udržateľnej architektúry,

- hodnotenie dopadov rozvojových zámerov na kvalitu sídelného a prírodného prostredia,

- oblasť kultúrnej udržateľnosti.


Kontakt:

Fakulta architektúry STU
Námestie Slobody 19
812 45 Bratislava 1

tel.: +421 257276111
email: subinova@fa.stuba.sk
web: Fakulta architektúry STU