Fakulta elektrotechniky a informatiky STU


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU sa vo svojej výskumnej činnosti venuje:

- využívaniu možností financovania vedy a výskumu zapájaním pracovných kolektívov ústavov do všetkých foriem dostupných výziev ako sú, VEGA, KEGA, APVV, štrukturálne fondy EÚ, kompetenčné centrá a centrá excelentnosti, rámcové programy EÚ, bilaterálne a iné medzinárodné projekty, štátne objednávky, ako aj z iných zdrojov,

- hľadaniu možností spolupráce jednotlivých pracovísk FEI STU s významnými partnermi v oblasti vedy (SAV, Prírodovedeckou fakultou a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK a ďalšími vedeckými inštitúciami), ale aj so súkromnými podnikmi v ťažiskových oblastiach,

- zapájaniu študentov do vedeckovýskumnej činnosti a hľadanie možností pôsobenia študentov doktorandského štúdia vo výskumných centrách doma i na zahraničných univerzitách.


Kontakt:

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

tel.: +421 260291111
email:
web: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológií z výskumu do praxe - CESPETIT

Centrum excelentnosti SMART technológií, systémov a služieb