Materiálovotechnologická fakulta STU


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Materiálovotechnologická  fakulta STU sa vo svojej výskumnej činnosti orientuje najmä na nasledovné oblasti:

- oblasť materiálového výskumu s orientáciou na výskum,vývoj a technologické spracovanie hlavných druhov technických materiálov,

- výskum a vývoj nových technológií priemyselnej výroby, orientovaných najmä na technologické spracovanie moderných technických materiálov a ekologicky čisté produkcie,

- oblasť identifikácie, automatizácie a riadenia procesov, ako aj informačného zabezpečenia technologických, výrobných a organizačných systémov,

- oblasť výskumu a verifikácie princípov manažérskeho riadenia a jeho organizačné štruktúry,

- oblasť riadenia kvality a certifikácie procesov a výrobkov,

- oblasť bezpečnosti a spoľahlivosti technologických zariadení a systémov s dôrazom na metódy analýzy a syntézy systémov,

- výskum v oblasti humanitných a spoločenských vied s dôrazom na zdokonaľovanie a inováciu metód a foriem výučby v podmienkach prípravy technickej inteligencie.


Kontakt:

Materiálovotechnologická fakulta STU
Paulínska 16
917 24 Trnava

tel.: +421 335511033
email:
web: Materiálovotechnologická fakulta STU

Centrum excelentnosti pre diagnostiku materiálov

Centrum excelentnosti 5-osového obrábania (CE5AM)