Stavebná fakulta STU


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Stavebná fakulta STU sa vo svojej výskumnej činnosti venuje riešeniu vedecko-výskumných úloh, publikovaním najnovších poznatkov, poskytovaním informácií cez knižničné a informačné centrum a riešením náročných úloh praxe formou priamej zmluvnej spolupráce. Výskumné projekty sú zamerané predovšetkým na riešenie úloh v oblasti životného prostredia, dopravy, energetiky a infraštruktúry. Projekty sú cielene prepojené s potrebami priemyslu a spoločenskej praxe. Dosahovanie úspešnosti výstupov sa darí najmä vďaka čoraz častejšiemu prepojeniu výskumných kolektívov so zahraničnými špičkovými pracoviskami. 


Kontakt:

Stavebná fakulta STU
Radlinského 11
813 68 Bratislava

tel.: +421 259274471
email:
web: Stavebná fakulta STU

Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia