Strojnícka fakulta STU


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Strojnícka fakulta STU vedecko-výskumne orientovaná inštitúcia blízko spolupracujúca s priemyselnými závodmi, výskumnými ústavmi a Slovenskou Akadémiou Vied. 


Kontakt:

Strojnícka fakulta STU
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava

tel.: +421 257296111
email:
web: Strojnícka fakulta STU

Fakulta strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava