Fakulta informatiky a informačných technológií STU


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Fakulta informatiky a informačných technológií STU si vo svojej výskumnej činnosti stanovila ako prioritné tieto úlohy:

- pokračovať v riešení grantových úloh v rámci projektoch získaných v predchádzajúcom období,

- pripraviť návrhy projektov a uchádzať sa o nové projekty najmä vo výzvach Agentúry pre podporu vedy a techniky, Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV (VEGA), Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠ SR (KEGA) ako aj programov medzinárodnej spolupráce,

- pokračovať v spolupráci vo výskume s pracoviskami rozvíjajúcimi informatiku a informačné technológie na Slovensku a aj v zahraničí,

- zapájanie študentov, najmä študentov druhého a tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania do výskumnej činnosti.


Kontakt:

Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava

tel.: +421 221022204
email:
web: Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Institut Supérieur d'Electronique de Paris