Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU sa vo svojej výskumnej činnosti orientuje najmä na oblasti štruktúry látok, chemických technológií a biotechnológií, potravinárstva a výživy, regulácie a riadenia chemických procesov, ochrany kultúrneho dedičstva a životného prostredia. Fakulta sa aktívne podieľa na riešení významných rámcových projektov EU, projektov Európskych štrukturálnych fondov a domácich vedeckých projektov agentúr VEGA, KEGA a APVV. Za významný faktor rozvoja vedeckovýskumnej činnosti považuje fakulta úzku spoluprácu s priemyslom. Veľký záujem výrobnej sféry o spoluprácu je dôkazom, že výsledky výskumu nachádzajú uplatnenie v praktickom využití a technologická fakulta napĺňa aj v tomto ohľade svoje poslanie.


Kontakt:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Radlinského 9
812 37 Bratislava

tel.: +421 252923011
email:
web: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Centrum excelentnosti pre priemyselnú biotechnológiu

Aoyama Gakuin University