Strojnícka fakulta TUKE


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Úlohou fakulty je výchova absolventov, ktorí budú schopní zabezpečovať duchovný a ekonomický rozvoj Slovenska, budú pripravení prijať výzvy, ktoré sú súčasťou integračných snáh v Európe a svetových globalizačných procesov. Strategické smerovanie fakulty vo vzdelávaní je orientované na zvyšovanie kvality absolventov, podielu tvorivých úloh študentov na projektovo orientované štúdium, zvýšenie podielu výučby v laboratóriách a množstva prác študentov na výskumných projektoch vo forme tímov, zvýšenie interakcie študenti - podniky formou diplomových prác, exkurzií, letných praxí, podporu mobility študentov do špičkových podnikov a organizácií, vrátane zahraničia a efektívne techniky vzdelávania spojené s výučbou cudzích jazykov. 


Kontakt:

Strojnícka fakulta TUKE
Letná 9
04200 Košice

tel.: +421 556022016
email: sekretariat@sjf.tuke.sk
web: Strojnícka fakulta TUKE

Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií (Partner)

Centrum výskumu riadenia technických, environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve

VW Slovakia Bratislava

TU Brémy