Technická univerzita v Košiciach


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Technická univerzita v Košiciach (ďalej len TUKE) je univerzitnou vysokou školou. TUKE pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. TUKE úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska. TUKE poskytuje svojmu okoliu vedeckú a technologickú znalostnú bázu, inovácie a pracovné sily, k tvarovaniu prospešnej a trvalo udržateľnej budúcnosti a kvality života občanov. Toto TUKE dosahuje inovatívnym výskumom a excelentným vzdelávaním vo všetkých vedných oblastiach jednotlivých fakúlt univerzity.


Kontakt:

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

tel.: +421 55/602 2003
email: kancelar@tuke.sk
web: Technická univerzita v Košiciach

Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky

Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií (Partner)

Centrum výskumu riadenia technických, environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve

Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty. (Partner)

Centrum exelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov

Centrum excelentného integrovaného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov a technológií

Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark) (Partner)

Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“ (Partner)

Start-up Centrum TUKE

Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva