Slovenská technická univerzita v Bratislave


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE (ďalej STU) je univerzitná vysoká škola. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie, najmä v: technických, technologických, technicko-ekonomických, technicko-informačných a technicko-umeleckých študijných odboroch. STU je výskumne orientovanou univerzitou. Počas svojej existencie významne prispela k rozvíjaniu vedeckého poznania, šírenia a využívania vedeckých poznatkov v prospech ľudstva. Na univerzite sa pestuje výskum vo všetkých oblastiach, v ktorých sa uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie, teda v oblasti architektúry, stavebníctva, geodézie a kartografie, chemických technológií, potravinárstva, strojných zariadení a technológií, elektrotechniky, elektroniky, informatiky, informačných a komunikačných technológií, ako aj aplikovanej fyziky, matematiky, ekonomických či spoločenských vied. 


Kontakt:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1

tel.: +421 917 470 507
email: public@stuba.sk
web: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Centrum excelentnosti pre priemyselnú biotechnológiu

Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológií z výskumu do praxe - CESPETIT

Centrum excelentnosti pre diagnostiku materiálov

Centrum excelentnosti 5-osového obrábania (CE5AM)

Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie

Centrum excelentnosti sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky

Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia

Centrum excelentnosti SMART technológií, systémov a služieb

Univerzitný vedecký park Science City Bratislava a CAMBO Trnava

ENFEI s.r.o.

SMME STU, s.r.o.

Hydrotechnika STU, s.r.o.

IVMA STU, s.r.o.

STUVITAL, s.r.o.

InnoDriveSTU, s.r.o.

STU Scientific, s. r. o.

Univerzitný technologický inkubátor

Kancelária spolupráce s praxou