Univerzita Komenského v Bratislave


Charakteristika, profil a orientácia v oblasti vedeckého výskumu:

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Vznikla v roku 1919 a mala mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry na Slovensku. Vo svojej dobe bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si uchováva postavenie národnej univerzity.Univerzita Komenského má trinásť fakúlt a viac ako dvadsať pedagogických, vedeckých a iných pracovísk a účelových zariadení. Na fakultách univerzity študuje na všetkých stupňoch a formách štúdia ročne viac ako 28 000 študentov (z nich v dennej forme štúdia 21 000 študentov) a takmer 1 800 zahraničných študentov z 80 krajín sveta. Každoročne prijíma Univerzita Komenského do prvých ročníkov štúdia takmer 8 000 nových študentov, ktorí si môžu vybrať z ponuky približne 1 300 študijných programov.


Kontakt:

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava

tel.: +421 259244355
email: pr@uniba.sk
web: Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum excelentnosti pre glykomiku

Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii (CEVYPET)

Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 (NanoNet2)

Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum (CEPV II.)

Centrum experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR II.)

Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (CEGreen II)

Centrum excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody

Centrum podpory transferu technológií Univerzity Komenského v Bratislave